Blog Image

Blogg for Jomar Kuvås

Om min blogg

Dette er en måte å holde kontakt med mange samtidig.

Det gir også mulighet for å skrive om ting som jeg er opptatt av samt kanskje si litt om hvordan livet er i Frankrike.

Karl Sæbjørn Kjøllesdals Ph.d.-avhandling ved NHH

RIKSHOSPITALET OG HELSEVESENET Posted on Wed, June 25, 2014 18:00:37

Nå har bedømmelseskomiteen godkjent avhandlingen til Karl
Sæbjørn Kjøllesdal med tittelen:

“Costing
systems in university hospitals. Empirical investigations.”

Disputasen var på NHH, Bergen tirsdag 17. juni 2014;

Prøveforelesning foregikk kl 1015, Forsvar av avhandlingen
kl 1215, Mottagelse på Instituttet kl 1500.

Festmiddag en var kl 1900 på “Stupet” dvs. i NHHs
representasjonslokale.

En strålende markering av mange års jobbing. Det
var derfor hyggelig å være til stede.

Foto: Sæbjørn med godkjent Ph.d fra NHHNye IT-ansatte i Sykehuspartner skal «Skygg en kliniker» én dag og dermed utlært

RIKSHOSPITALET OG HELSEVESENET Posted on Fri, November 22, 2013 21:44:03

Hun skal fikse helse-it, sier Computerworld i dag om Ingvind
Kalleberg, den nye er direktør for IKT i Sykehuspartner

«- Klinisk forståelse er det viktig å dyrke frem. Det
vektlegges ved ansettelser og utvikling av de ansatte, forteller Ingvild Kalleberg.

Derfor har Sykehuspartner bygget opp et tilbud for
nyansatte, «Skygg en kliniker», hvor de er ute én dag og følger med på
hverdagen til sykehusene. For å skape ytterligere forståelse inviteres leger
til Sykehuspartner for å fortelle om sin hverdag.»

Og så er de utlært og kan sykehus. Håper hun er feilsitert.Bedre styring av sykehusene ved endringer i helseforetaksloven, men endringene er små

RIKSHOSPITALET OG HELSEVESENET Posted on Fri, January 20, 2012 10:32:37

Departementet sendt lille julaften ut en nyhetsmelding om bedre styring av sykehusene. Mange hadde ventet en betydelig revisjon av organiseringen av spesialisthelsetjenesten og styringen av helseforetakene, for eksempel avskaffelse av de regionale helseforetakene. Men endringene er små og bare en tilpassing. Selv sier departementet følgende ’Det foreslås ingen større, prinsipielle endringer i tilknytningsformen eller i styringssystemet for spesialisthelsetjenesten nå.’

Blir det regjeringsskifte ved neste stortingsvalg, vil derfor endringene bli store.Hovedoppslaget i NRK og TV2 var saken om Bente Mikkelsens studieopphold i Roma

RIKSHOSPITALET OG HELSEVESENET Posted on Sat, January 07, 2012 21:14:05

I kveldens Dagsrevy var førsteinnslaget Bente Mikkelsens studieopphold på Nato Defense College i Roma.

Det var mange intervjuer og hun fikk anledning til å forklare grunnen til hvorfor det er nødvendig for henne å være borte med full lønn i fem måneder og dekket alle ekstra utgifter. Det blir litt søkt å sammenligne dette med alle de innsparingene Hovedstadssykehusene må gjennomføre, men lurt var det ikke av henne og styret å vedta dette på nåværende tidspunkt.

Jeg tror det er riktigere å se denne saken i et større perspektiv på den måten jeg gjør i mitt innlegg i går om ”Sykehusledelse til pynt?” i Ukeavisen Ledelse. Siv Jensen kom inn på nettopp dette i sine kommentarer.

Man skal se at jeg får rett igjen i mine vurderinger. Denne gangen er påstanden ”Skal helseministeren få snudd utviklingen er det ikke tilstrekkelig å gi adm. direktør i HSØ studiepermisjon i fem måneder for å gå på Nato Defense College. Skal de ansatte få fornyet tro på omstillingen, er det nødvendig at ministeren skifter ut toppledelsen i HSØ.”

Når TV2 har dette som hovedinnslag sammen med flere aviser, er dette blitt en stor sak.

Foto: Overskriften i min tidligere kronikk i VG om ‘Dystre utsikter’ passer for anledningenInnst. 137 S (2011–2012) om tiltak for å sikre kvalitet og pasientsikkerhet under omstillingsprosessen ved Oslo universitetssykehus behandles av Stortinget 20.12.11

RIKSHOSPITALET OG HELSEVESENET Posted on Mon, December 19, 2011 22:31:51

Helse- og omsorgskomiteen har avgitt sin innstilling den 08.12.2011 angående Dokument 8:24 S (2011–2012). Den 20.12.2011 skal saken behandles av Stortinget, men det er allerede nå klart at forslaget ikke blir vedtatt fordi flertallet går i mot. Det er likevel interessant å lese saken, for den tar opp en flere viktige forhold angående OUS.

Det fremlagte forslaget fra mindretallet Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti lyder som følgende:

”Stortinget ber regjeringen:

1. Sørge for at det gjøres en ny og helhetlig risikoanalyse av omstillingsprosessen ved Oslo universitetssykehus HF, som skal lede til en fornyet gjennomføringsplan som er tilpasset å unngå at prosessen går ut over kvalitet og pasientsikkerhet.

2. Pålegge Helse Sør-Øst RHF å styrke den stedlige ledelse ved de ulike avdelingene i underliggende helseforetak.

3. Etablere en statlig finansieringsordning for IKT-satsning i helsetjenesten, der 10 mrd. kroner stilles til rådighet for alle regionale helseforetak i løpet av en periode på fem år. Beløpet skal gis som et rentefritt lån, som er avdragsfritt de første fem årene. Valg av IKT-løsninger skal styres nasjonalt, og det må sikres at systemene fungerer på tvers av helseforetakene og mellom forvaltningsnivåene.”

Komiteens tilråding

Komiteens tilråding fremmes av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, som viser til representantforslaget og merknadene og rår Stortinget til å gjøre følgende vedtak:

Dokument 8:24 S (2011–2012) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Arne Olsen, Bent Høie, Laila Dåvøy og Trine Skei Grande om tiltak for å sikre kvalitet og pasientsikkerhet under omstillingsprosessen ved Oslo universitetssykehus – avvises.Oppfølgingsbrev med 12 detaljerte punkter fra komiteen til helseministeren

RIKSHOSPITALET OG HELSEVESENET Posted on Sat, December 03, 2011 20:27:20

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har i brev av 29. november 2011 skrevet til helseministeren og viser til komiteens brev av 27. oktober og helseministerens svar av 18. november angående omstillingene ved Oslo universitetssykehus. I brevet har komiteen satt opp 12 detaljerte punkter som den ber om svar på.

Komiteen ber i tillegg om å få oversendt kopi av kommunikasjon av styringskarakter mellom departementet og HSØ, herunder brev, møtereferater og utdrag av styringsdokumenter som gjelder omstillingsprosessen ved OUS.

Det er interessant å se at ganske mange av disse punktene har jeg skrevet om i mine innlegg og kronikker i media. Dette ser ut som en ’never ending story’Helseministerens svar til Kontroll- og konstitusjonskomiteen om omstillingen ved OUS

RIKSHOSPITALET OG HELSEVESENET Posted on Fri, December 02, 2011 17:04:46

Den 18. november 2011 svarte helseministeren på Stortingets kontroll- og konstitusjonskomites brev av 27. oktober 2011 angående spørsmål knyttet til omstillingene ved Oslo universitetssykehus HF. Svaret er på 30 sider. Ingen tvil om at departementet har fått et kraftig press på seg for å følge opp en rekke problemstillinger ved OUS og mye tid går med å svare godt nok.

Foto: StortingetI løvens hule – møte hos HSØ på Hamar i dag

RIKSHOSPITALET OG HELSEVESENET Posted on Tue, November 29, 2011 21:58:04

Den 3. november sendte jeg et brev om ”HSØ sin rolle og ansvar for utviklingen ved Oslo universitetssykehus HF og i hovedstadsprosessen” til styret i HSØ.

I brevet viste jeg til at jeg har skrevet 20 debattinnlegg, kronikker og artikler om norsk helsevesen, HSØ og OUS i aviser og tidsskrifter de siste årene. Disse har jeg samlet tematisk i en publikasjon med kommentarer. Denne publikasjon ‘LEDELSE, ORGANISERING OG FUSJONSPROSESSER I HELSEVESENET’ er på 57 sider.

Så viste jeg til at den vedlagte publikasjonen belyser en rekke problemstillinger og forhold som styret kanskje bør diskutere grundig.

Styret eller styreleder har nok diskutert brevet med ledelsen i HSØ, for da vi kom hjem fra Frankrike, kom det et brev fra Bente Mikkelsen i posten. Hun takket for det omfattende materialet som hun har studert med interesse. I brevet ble jeg invitert til HSØ på Hamar.

Møtet ble avholdt i dag, og Bente Mikkelsen ønsket å presentere en powerpoint-presentasjon. Den ga bakgrunnen for opprettelsen av HSØ, mandatet fra HOD og om de grep og prosesser man har foretatt. Det ble lagt spesielt vekt på de resultater og status man har per dags dato. Det meste var kjent, men vi fikk en livlig diskusjon om noen hovedsaker. Tror nok det var en form for pliktløp for begge parter.

Det er første gang jeg har vært hos HSØ på Hamar. Det var med en litt spesiell følelse jeg gikk inn døren, siden jeg har i en rekke innlegg vært krass i mine uttalelser om ledelsen og resultatene til HSØ. Men møtet gikk i høvelige former.

Men det er langt fra Moss til Hamar og tilbake. Det tok over 9 timer inkludert møtetid på nesten 2 timer.

Foto: HSØ har en beskjeden inngang i Statens Hus på HamarNext »