I november hadde jeg et innlegg i Dagens Medisin om ”Merkelig om klinisk arbeidsflate”, hvor jeg skrev om mange ulike sider med utviklingen av et avansert klinisk system, anbudsprosessen i Helse Sør-Øst (HSØ), overraskende valg av leverandør, store forsinkelser i leveransene av IT-systemet samt lukkede styremøter i Oslo universitetssykehus. Det er mange merkelige forhold i denne saken, og stortingsrepresentant Laila Dåvøy har tydeligvis interessert seg for saken og stilt spørsmål til helseministeren, som vist nedenfor. Helseministerens svar er holdt i veldig generelle vendinger og alt ser greit ut, noe det naturligvis ikke er. Man prøver bare å glatte over problemstillingene. Interessant er det likevel å se at et system som skulle vært levert 1. juni 2010, skal nå leveres i 2013. Dette ser ut til å bli en skandale og man ønsker ikke å fortelle offentligheten hva er det som foregår. I OUS sitt styremøtet den 17. desember ble denne saken igjen behandlet i lukket møte.

Brev til Stortinget, 20.12.2010

Spørsmål nr. 528 til skriftlig besvarelse

Jeg viser til brev fra Stortingets president datert 14. desember 2010 med spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Laila Dåvøy.

Spørsmål:
En trygg pasientbehandling ved Oslo Universitetssykehus (OUS) krever felles og integrert dataløsning for alle sykehusene som inngår. Den valgte “kliniske arbeidsflate” er betydelig forsinket og forsinker integrering av pasientbehandlingen. Etter det jeg har fått vite, vil OUS få levert en midlertidig, ikke fullverdig løsning i januar en gang. Når vil det valgte systemet bli tatt i bruk?

Begrunnelse:
I valget av løsning har HSØ ikke villet bruke et fungerende system som var utviklet og driftet ved to av sykehusene. Dette systemet brukes i dag av flere utenlandske sykehus. De kjøpte i stedet et nytt system. Helse Sør Øst har bestemt at OUS skulle få det nye systemet først. Planen var å få dette i drift fra 1.juni 2010, noe som var nødvendig med tanke på fusjonens tidsplan. Det valgte systemet er ikke på plass, og vil måtte føre til problemer for behandlingsregimet. Det er viktig å få vite om OUS vil få et fullverdig pasientadministrativt system som forventet, og i henhold til kontrakten.

Svar:
Hovedhensikten med innføring av ”klinisk arbeidsflate” ved Oslo Universitetssykehus (OUS) er bl.a. å legge til rette for at pasienter med opphold på flere sykehus i foretaket kan få et best mulig tilbud. Helse Sør-Øst RHF har informert meg om at innføringen av klinisk arbeidsflate ikke minst er et viktig tiltak i forhold til best mulig pasientsikkerhet.

Helse Sør-Øst har opplyst at leveransedato til Oslo universitetssykehus er satt til 15. januar 2011, men understreker at ytterligere forsinkelser ikke kan utelukkes. Den IKT-løsningen som innføres i januar vil kunne brukes fullt ut av alle enheter innen Oslo universitetssykehus og vurderes å gi en tilfredsstillende løsning for brukerne frem til hele løsningen er på plass. Helse Sør-Øst understreker at forsinkelsen ikke på noe tidspunkt har medført fare for pasientene ved OUS. Løsningen som nå nærmer seg implementering vil, ifølge det regionale helseforetaket, gi bedre pasientsikkerhet og høyere kvalitet.

OUS skal etter planen foreta en gradvis innføring av klinisk arbeidsflate frem mot en fullverdig løsning i 2013. Det er så langt ikke registrert forhold som kan forsinke dette. Til orientering er det parallelt med utviklingen av klinisk arbeidsflate etablert felles pasientadministrativt system ved de ulike enhetene ved OUS.

Innføringen av nye IKT-systemer ved våre sykehus er en krevende utfordring, og det vil av og til forekomme forsinkelser i forhold til oppsatte prosjektplaner. Jeg har likevel full tillit til at denne prosessen har den nødvendige prioritet slik at dette viktige prosjektet kan innføres så raskt som mulig.

Med vennlig hilsen
Anne-Grete Strøm-Erichsen